ยันต์ดวงพิชัยสงคราม และความเป็นมา

ดวงพิชัยสงคราม

ในสมัยโบราณนานมา ดวงพิชัยสงคราม เป็นดวงที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเครื่องรางชั้นสูงสำหรับแม่ทัพนายกองที่จะออกศึกสงคราม โดยเป็นการถอดดวงกำเนิดออกมาเป็นอักขระเฉพาะ มีรหัสแห่งดวงดาวและฤกษ์กำเนิด ผสมผสานการบรรจุอักขระคาถา เสมือนเกราะป้องกันดวงชะตา ให้ข้าศึกศัตรูแพ้พ่าย ให้ชนะศึก ชนะรบ มีความเจริญก้าวหน้า  รอดพ้นจากทุกภยันตราย

และต่อมา ก็มีการสืบทอดการทำดวงพิชัยสงคราม แพร่หลายถึงประชาชนจำนวนหนึ่ง เพราะมีความเชื่อว่า ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งยันต์ จะช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของชะตา ส่งเสริมสรรพสิริมงคล ลดเคราะห์ ปัดเป่าเภทภัย ซึ่งก็มีผู้ได้รับประสบการณ์เฉพาะตนได้บันทึกไว้ บ้างบอกต่อๆ กันมา จนถึงขนาดมีคำเรียกอีกอย่างว่า “ยันต์พลิกชีวิต”

ดังเคยมีบันทึกเอาไว้ว่า

ตำราดวงชะตาชื่อพิชัยสงครามนี้ เป็นตำราเก่าแก่สืบมาแต่บรมโบราณ พระโบราณาจารย์ท่านสรรเสริญไว้ว่า 
ถ้าผู้ใดนับถือกระทำตามอุปเท่ห์ที่ท่านกล่าวไว้ 
อาจอำนวยผลให้ผู้นั้นบรรลุ อิฎฐวิบูลผล คือ ลาภ ยศ สรรเสริญความสุขสวัสดี 
แม้ดวงชะตาต้องกาลกรรณีหรือ พระเคราะห์ร้ายประการใดๆ ก็อาจบรรเทาให้เบาลงได้ 
และอาจคุ้มเสนียดจัญไรอุปัทวันตรายต่างๆ อันเป็นปัจจุบันโทษ 
พระโบราณาจารย์ท่านนับถือสรรเสริญว่าศักดิ์สิทธิ์นัก 
ที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามตำรา มิได้ต่อเติมเสริมความตามอัตตโนมัติให้พิสดารแต่ประการใด 
เป็นแต่ดัดแปลงถ้อยคำให้เข้าใจง่ายเท่านั้น 

ข้าพเจ้าใคร่จะรักษาของโบราณไว้มิให้สาบสูญ 
จึงให้พิมพ์ขึ้นไว้เป็นที่ระลึกสำหรับแจกปันแก่สานุศิษย์มิตรสหายบรรดาที่มีความสนใจในทางนี้ 
แต่ตำราชนิดนี้จะนำไปทดลองพิสูจน์ให้เห็นเหตุผลเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ 
ต้องอาศัยทางจิตตานุภาพยึดคุณพระรัตนตรัยเป็นหลัก จึงอาจเห็นผลประจักษ์ตามตำรากล่าว...

โดย ขุนอนุยุตร์กนกกรรม (ขาว ปานโชติ)

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔

เหตุใด ยันต์ดวงพิชัยสงครามจึงพลิกชีวิตได้ นั่นเพราะหลายๆ คน เมื่อได้จัดทำยันต์ดวงพิชัยฯ แล้ว และมีการสักการะบูชาสม่ำเสมอ ใช้ยันต์เป็นหนึ่งในเครื่องเตือนใจให้ประกอบกรรมดี

เมื่อมีเจตจำนงตั้งมั่น ด้วยอานุภาพแห่งยันต์ซึ่งหลอมรวมดวงชะตาเอาไว้ด้วย ก็จะทำให้พระพุทธคุณแผ่ถึง ปวงเทวดาอวยพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์แวดล้อม ดั่งเกิดเกราะทิพย์ปกป้อง คุ้มครองและหนุนนำดวงชะตา

 

อย่างไรก็ดี ยันต์ดวงพิชัยสงคราม เป็นยันต์ที่อาจมีการจัดสร้างจัดทำแตกต่างกันไปในแต่ละสำนัก จากการสืบทอดตำรา หรือหลักเกณฑ์ที่โหราจารย์แต่ละท่านได้วางไว้

แต่ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือการคำนวณลัคนาและดาวพระเคราะห์ต่างๆ อย่างละเอียด ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ ประกอบกับคัมภีร์อินทภาส – บาทจันทร์ ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตาแต่ละบุคคล (ในยันต์จะประกอบด้วยลัคนาราศีสมผุสดวงดาว วาระ ดิถี ขึ้นแรม ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ปฏิสนธิ ฤกษ์จันทร์ / ฤกษ์จันทร์กาลชำระ ฯลฯ เป็นต้น)

เมื่อคำนวณลงอักขระทั้งสิ้นในผืนยันต์แล้ว ก็จะมีการจัดให้มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมศิริมงคลให้แก่ดวงพิชัยสงครามอีกครั้ง ก่อนส่งมอบเจ้าของ

สำหรับยันต์ดวงพิชัยสงคราม ของสำนักการะเกต์พยากรณ์ ได้คำนวณอักขระประจุยันต์ตามหลักวิชาเพื่อให้ตรงตามตำรับตำราโบราณทุกประการ แต่พิเศษคือ มีการวางดวงถึงสองชั้น

ด้วยการถอดดวงบรรจุในแผ่นยันต์ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ และวางฤกษ์ยามให้กับดวงชะตา โดยคำนวณตามระบบโหราศาสตร์นิรายนะวิธี นับเป็นการใช้โหราศาสตร์ร่วมกันทั้งสองระบบสองชั้น เพื่อให้หนึ่งดวงนั้นๆ ได้รับพลังจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆ ใต้ฤกษ์ยามมงคลที่ดีที่สุด

การจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้น ต้องใช้ทั้งความรู้ ความเพียร เวลา และความแตกฉานในโหราศาสตร์ขั้นสูง เมื่อยันต์นี้จัดสร้างด้วยเจตนาอันเป็นกุศล มีความประณีตทุกประการ พรั่งพร้อมด้วยการบรรจุพระคาถา ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอธิษฐาน จึงย่อมจะเป็นแผ่นดวงอันสำคัญ

ขอให้เจ้าชะตาผู้มีโอกาสได้ครอบครองยันต์ ผู้ได้จัดสร้างยันต์ดวงพิชัยสงครามของตัวเองขึ้นมาแล้ว หมั่นบูชา หมั่นทำความดี ให้ยันต์นี้เป็นหนึ่งในเครื่องรางชั้นสูง ที่จะหนุนส่งดวง

ชะตา ให้เจริญรุ่งเรือง ผาสุกด้วยอายุ วรรณะ พละ ขอให้มีฐานะ มียศเกียรติ มีความดีงามปรากฎในชีวิตตลอดไปเทอญ

 

อาจารย์การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

การะเกต์พยากรณ์ Astrologer

สำนักศรียันตรา & สิริ ๑๒ ราศี

 

ก. บูชา 1,938 บาท สำหรับการจัดทำในฤกษ์ยามที่ดี ** ร่วมกับท่านอื่นๆ
ข. บูชา 3,538 บาท สำหรับฤกษ์ยามเจาะจงดวงชะตาของท่าน **คำนวณวางฤกษ์ยามขั้นสูง

ยันต์ดวงพิชัยฯ นี้ จัดพิมพ์ลงบนผ้า แบบมาตรฐานบรรจุพระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ แต่หากต้องการเป็นแบบบรรจุพระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ สามารถแจ้งได้ค่ะ

ต้องการจองจัดทำ ดวงพิชัยสงคราม คลิกที่นี่ค่ะ

Comments

comments